Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť OBCHODNÝ REGISTER s.r.o., IČO: 53 055 438, sídlo: 811 09 Bratislava, Grösslingova 2499/52, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 145385/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačného systému OBCHODNÝ REGISTER (ďalej len „OBCHODNÝ REGISTER“), ktorý je verejne a bezodplatne dostupný na webovom sídle www.obchodnyregister.sk.
 2. Účelom OBCHODNÉHO REGISTRA je zviditeľnenie a marketingová propagácia podnikateľských subjektov registrovaných v Slovenskej republike (obchodné spoločnosti a podnikatelia - fyzické osoby) prostredníctvom prehľadnej a štruktúrovanej databázy, ktorá umožňuje návštevníkom webového sídla www.obchodnyregister.sk jednoduché vyhľadávanie zapísaných podnikateľských subjektov.
 3. Obsahom OBCHODNÉHO REGISTRA sú údaje o podnikateľských subjektoch, ktoré sú v OBCHODNOM REGISTRI zapísané v dvoch formách:
  a) Zjednodušený zápis vo forme náhľadu podľa článku II. VOP
  b) Zvýraznený zápis podľa článku III. VOP
 4. Všetky údaje o podnikateľských subjektoch, ktoré sú obsahom OBCHODNÉHO REGISTRA pochádzajú z verejne dostupných a otvorených zdrojov najmä z obchodného registra prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republika a Živnostenského registra Slovenskej republiky prevádzkovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy.
 5. VOP upravujú postup prevádzkovateľa v súvislosti so zjednodušeným zápisom podľa článku II. VOP a postup prevádzkovateľa a zmluvný rámec t.j. vymedzenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a dotknutých podnikateľských subjektov v súvislosti so zvýrazneným zápisom podľa článku III. VOP.
 6. VOP sa z povahy veci nevzťahujú na poskytovanie služieb spotrebiteľom.

Článok II.
Zjednodušený zápis

 1. Obsahom OBCHODNÉHO REGISTRA sú údaje o podnikateľských subjektoch vo forme zjednodušeného zápisu a to v prípade obchodných spoločností v rozsahu: údaje o registrovom súde (vrátane údajov o oddiele a vložke), obchodné meno, sídlo, IČO a deň zápisu.
 2. Zjednodušený zápis podnikateľských subjektov v OBCHODNOM REGISTRI je bezplatný.
 3. Podnikateľské subjekty zapísané v OBCHODNOM REGISTRI vo forme zjednodušeného zápisu budú uvedené v časti webového sídla www.obchodnyregister.sk/register, kde budú zoradené v abecednom poradí bez bližšej špecifikácie, pričom návštevníkom webového sídla nebude umožnené vyhľadávať takto zapísané podnikateľské subjekty podľa požadovaných kritérií.
 4. Každý podnikateľský subjekt, ktorý bude zapísaný do OBCHODNÉHO REGISTRA, bude o tejto skutočnosti informovaný listom zo strany prevádzkovateľa na adresu sídla podnikateľského subjektu.

Článok III.
Zvýraznený zápis

 1. Obsahom listu uvedeného v článku II. bod 4. VOP bude kvalifikovaná obchodná ponuka prevádzkovateľa (návrh na uzavretie zmluvy) určená podnikateľskému subjektu zapísanému v OBCHODNOM REGISTRI vo forme zjednodušeného zápisu, ktorej predmetom bude odplatné poskytnutie služby zvýrazneného zápisu za podmienok uvedených v týchto VOP, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
 2. Služba zvýrazneného zápisu spočíva v zápise základných údajov o podnikateľskom subjekte, ktoré sú v prípade obchodných spoločností zapísané v obchodnom registri prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republika a v prípade podnikateľov - fyzických osôb údaje uvedené v Živnostenskom registri Slovenskej republiky prevádzkovanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy, ktoré budú aktuálne ku dňu vykonania zvýrazneného zápisu. Podnikateľské subjekty zapísané v OBCHODNOM REGISTRI vo forme zvýrazneného zápisu budú uvedené v časti webového sídla www.obchodnyregister.sk/register, kde budú zoradené v abecednom poradí tak, že návštevníkom webového sídla bude umožnené vyhľadávať takto zapísané podnikateľské subjekty podľa kritérií v rozsahu filtrácie podľa krajov.
 3. Obchodná ponuka v zmysle článku III. bod 1. VOP sa považuje za prijatú a zmluva ktorej predmet je poskytnutie služby zvýrazneného zápisu v zmysle týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť zmluvy sa považuje za riadne uzavretú dňom pripísania odplaty uvedenej v článku III. bod 5. VOP na bankový účet prevádzkovateľa uvedený v obchodnej ponuke. Odo dňa uzavretia zmluvy sa príslušný podnikateľský subjekt považuje za zákazníka prevádzkovateľa, pričom zaplatením odplaty v zmysle článku III. bod 5. VOP deklaruje, že zmluva bola platne uzatvorená, nakoľko došlo k dohode o jej podstatných náležitostiach, súhlasí s VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, potvrdzuje, že je mu predmet zmluvy vrátane predmetu VOP jasný a zrozumiteľný a zmluva tak ako bola uzavretá, bola akceptovaná oboma zmluvnými stranami.
 4. Obchodná ponuka v zmysle článku III. bod 1. VOP sa jej prijatím a uzavretím zmluvy, ktorej predmet je poskytnutie služby zvýrazneného zápisu stáva dňom pripísania odplaty uvedenej v článku III. bod 5. VOP na bankový účet prevádzkovateľa účtovným dokladom.
 5. Zmluva vrátane VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, predstavuje zmluvu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v celom rozsahu a nahrádza akékoľvek iné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody a zadania, týkajúce sa predmetu zmluvy.
 6. Služba zvýrazneného zápisu je spoplatnená sumou 133 €, slovom stotridsaťtri eur, a to na dobu jedného kalendárneho roka. Doba jedného kalendárneho roka začne v prípade prvého kalendárneho roka trvania zmluvy plynúť dňom nasledujúcim po pripísaní odplaty na bankový účet prevádzkovateľa, čo je v zmysle článku III. bod 3. VOP podmienkou k vzniku zmluvy. Nárok na zaplatenie odplaty za poskytnutie služby zvýrazneného zápisu v ďalších kalendárnych rokoch trvania zmluvy, ktoré začnú plynúť vždy dňom nasledujúcim po uplynutí posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho roka, vznikne prevádzkovateľovi prvým dňom príslušného kalendárneho roka a zákazník je povinný uhradiť odplatu prevádzkovateľovi na základe prevádzkovateľom vystavenej faktúry, ktorú zašle zákazníkovi na adresu jeho sídla. Lehota splatnosti faktúr prevádzkovateľa bude 15 dní. Odplata za službu zvýrazneného zápisu za jeden kalendárny rok je jednorazovou paušálnou odplatou oprávňujúcou zákazníka využívať službu zvýrazneného zápisu po dobu jedného kalendárneho roka. Pre odstránenie pochybností platí, že zaplatená odplata za príslušný kalendárny rok je v celom rozsahu nevratná, poprípade prevádzkovateľ je oprávnený uplatňovať voči zákazníkovi nárok na zaplatenie doposiaľ neuhradenej odplaty za príslušných kalendárny rok v celom jej rozsahu bez ohľadu na to, či bude zákazník využívať alebo využíval službu zvýrazneného zápisu po celú dobu príslušného kalendárneho roka alebo len v akejkoľvek jeho časti.
 7. Prevádzkovateľ je povinný vykonať zvýraznený zápis v OBCHODNOM REGISTRI v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 8. V prípade, že za trvania zmluvy dôjde k zmene ktoréhokoľvek zapísaného údaja o zákazníkovi, je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi, ktorý vykoná zmenu zvýrazneného zápisu v OBCHODNOM REGISTRI v lehote najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o zmene údajov zo strany zákazníka. Zákazník je za účelom vykonania zmeny zvýrazneného zápisu povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú bude zo strany prevádzkovateľa požiadaný. Tento bod sa primerane vzťahuje aj na opravu akejkoľvek zjavnej nesprávnosti, chyby v písaní a počítaní, ktorá je obsahom zvýrazneného zápisu, či na akúkoľvek reklamáciu nesprávnosti alebo nepravdivosti zvýrazneného zápisu.
 9. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby. Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa v zmysle predchádzajúcej vety sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu potreby systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zákazníkovi zo strany tretích osôb, ktorá vznikne používaním verejne prístupných údajov zapísaných o zákazníkovi v OBCHODNOM REGISTRI.
 11. V prípade, že sa zákazník dostane do omeškania s úhradou odplaty za zvýraznený zápis uvedenej v článku III. 5 VOP, ktorá bola prevádzkovateľom riadne vyúčtovaná vznikne prevádzkovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3 % denne z dlžnej sumy.
 12. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu a to výpoveďou, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 60 dní pred uplynutím aktuálne plynúceho kalendárneho roka trvania zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že prvý kalendárny rok trvania zmluvy začne plynúť dňom nasledujúcim po pripísaní odplaty, ktorá je v zmysle článku III. bod 3. VOP podmienkou k vzniku zmluvy na bankový účet prevádzkovateľa a každý ďalší kalendárny rok trvania zmluvy začne plynúť vždy dňom nasledujúcim po uplynutí posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho roka. V prípade platne danej výpovede dôjde k zániku zmluvy k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. 
 13. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že daná písomná výpoveď v zmysle prvej vety tohto bodu nemá za následok okamžité ukončenie zmluvy, ale zmluva bude ukončená a tým zanikne až ku dňu uvedenému v predchádzajúcej vete tohto bodu. Zároveň platí, že platne daná písomná výpoveď v priebehu aktuálne plynúceho kalendárneho roku nemá žiaden vplyv na povinnosť zákazníka uhradiť prevádzkovateľovi odplatu za poskytovanie služby zvýrazneného zápisu v aktuálne plynúcom kalendárnom roku v zmysle článku III. bod 5. veta prvá VOP v plnej výške.  
 14. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia prevádzkovateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP. Zmenu VOP prevádzkovateľ zverejní na webovom sídle www.obchodnyregister.sk spolu s určením ich platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny VOP. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa určenej platnosti VOP; v takomto prípade sa zmena VOP na zákazníka nevzťahuje a vo vzťahu k nemu platia naposledy platné a účinné VOP. Pokiaľ zákazník vo vyššie uvedenej lehote neoznámi prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy zmluvných strán sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP.
 15. Zákazník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s realizáciou záväzkov podľa zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti zmluvy. Zákazník sa zaväzuje chrániť a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách prijatých od prevádzkovateľa ako i o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom zmluvy alebo o ktorých sa dozvie pri plnení záväzkov zo zmluvy a zaväzuje sa prijať všetky potrebné a vhodné opatrenia za účelom ich ochrany, zachovania mlčanlivosti a prevencie poskytnutia dôverných informácií tretím osobám. Ak zákazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti, je povinný nahradiť prevádzkovateľovi vzniknutú škodu.
 16. Uzavretím zmluvy podľa článku III. bod 3. VOP zákazník potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú prístupné na webovom sídle www.obchodnyregister.sk.
 17. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
 18. Zákazník má v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy možnosť kontaktovať prevádzkovateľa písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.