Kontakt

Písomnú korenšpodenciu prosíme zasielať na:

OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. Grösslingová 2499/52, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Elektronickú korenšpodenciu prosíme zasielať na:

register@obchodnyregister.sk


Našim obchodným partnerom ďakujeme, že  akceptovali a využili našu obchodnú ponuku a vyjadrili súhlas so zvýrazneným zápisom v našom Obchodnom registri. Vaše vynaložené prostriedky na propagáciu a zviditeľnenie Vašej firmy boli použité tým najideálnejším spôsobom. Pre našich obchodných partnerov je takýto zvýraznený zápis určitým napredovaním a taktiež aj zvýhodneným v internetovom vyhľadávači google. Naša webová stránky je veľmi dominantná a má dobré hodnotenie z hľadiska vyhľadávania a taktiež aj vďaka jej silnému názvu. Naši obchodný partneri, budú takto pri vyhľadávaní uprednostnený na lepšie pozície a tým pádom ich budúci odberatelia si ich skôr nájdu. Zvýraznený partneri majú taktiež možnosť si u nás bezplatne doplniť ich www stránku, email, tel. a poprípade aj ich firemné motto. V praxi to znamená, že obchodní partneri budú mať ich firemný profil spolu s ich výpisom dostupný na  www.obchodnyregister.sk a budú lepšie dohladateľný, čo pre ich firmu bude veľkým prínosom nových klientov.

Ďakujeme našim obchodným partnerom, za prejavenú dôveru a urobíme všetko preto, aby sme ju nesklamali.Naša firma OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. dôrazne upozorňujeme konateľov- príjemcov našej obchodnej ponuky, že sa jedná iba obchodnú ponuku, ktorá nemá žiaden súvis so štátnymi ustanoveniami. Predpokladáme, že konateľ, ktorý číta našu obchodnú ponuku vykonáva funkciu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti v súlade s §135a ods.1  Obchodného zákonníka s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Vychádzame z toho, že každý príjemca našej obchodnej ponuky mal dostatok času, aby zodpovedne bez toho aby bol na neho vyvíjaný akýkoľvek nátlak vyhodnotil, či chce našu obchodnú ponuku prijať a či tento spôsob zviditeľnenia údajov o jeho obchodnej spoločnosti našimi reklamnými službami na stránke www.obchodnyregister.sk je vhodná pre ním zastupovanú obchodnú spoločnosť. V prípade, že usúdi, že ním objednané reklamné služby na stránke www.obchodnyregister.sk nie sú vhodné pre ním zastupovanú spoločnosť doporučujeme mu žiadať o ukončenie zmluvy poslaním písomnej výpovede zmluvy v súlade s VOP zverejnenými na stránke www.obchodnyregister.sk